Acta Geographica silesiana
PL / EN
Acta Geographica Silesiana jest międzynarodowym czasopismem interdyscyplinarnym w formule Open Access (OA), dotyczącym różnych aspektów interakcji pomiędzy człowiekiem, ekosystemami, agroekosystemami oraz procesów zachodzących na powierzchni Ziemi. Publikuje artykuły z zakresu chemizmu środowiska, biogeo-chemii, ekologii oraz - zwłaszcza - szeroko pojętych zagadnień środowiskowych.

Przysłane teksty są recenzowane (peer review) przez 2 ekspertów, a po ich opinii artykuł będzie zaakceptowany lub odrzucony. Procedura ta obejmuje okres do 30 dni od daty złożenia maszynopisu. Po akceptacji artykuły będą publikowane możliwie jak najszybciej. Czasopismo przyjmuje artykuły w językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Poszczególne numery ukazują się 4 razy w roku (styczeń, kwiecień, lipiec i październik).

W zakres interdyscyplinarnego czasopisma Acta Geographica Silesiana wchodzą następujące zagadnienia:
  • Relacje człowieka ze środowiskiem
  • Naturalne i antropogeniczne zmiany na poziomie globalnym, regionalnym oraz lokalnym
  • Jakość środowiska oraz organizacja społeczeństwa
  • Regeneracja układów ekologicznych na obszarach postindustrialnych
  • Różne aspekty kształtowania środowiska
  • Biogeochemiczne procesy wpływające na różnorodność flory, fauny oraz procesy geoekologiczne
  • Ochrona przyrody oraz środowiska
  • Ochrona bioróżnorodności oraz rozwój zrównoważony
  • Zanieczyszczenie środowiska.
Wersja elektroniczna czasopisma (ISSN 1897-5100) jest jego wersją referencyjną. Poszczególne artykuły udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma w formule Open Access, na licencji CC BY-NC-ND 3.0.

Objętość przysyłanych prac nie powinna przekraczać 15-20 znormalizowanych stron, włączając w to wszystkie załączniki. Wymagany jest podział treści prac na rozdziały oraz sposób cytowania literatury i spis bibliografii zgodny z dotychczasowymi wydaniami. Materiał ilustracyjny ? w postaci plików jpg.

Czasopismo Acta Geographica Silesiana jest indeksowane w: DOAJ, Google Scholar.